Erasmus+ Sport PLAY! hankkeen päätösseminaari keräsi osallistujia miltei 20 maasta

10.12.2019

Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten osallisuuden ja koulunkäyntimotivaation edistämiseen tähtäävä PLAY!-hanke on loppusuoralla. Hankkeen Barcelonassa 16.10.2019 pidetty päätösseminaari keräsi n. 120 osallistujaa miltei 20 eri maasta.

PLAY!-hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joilla on maahanmuuttajataustan, perheen heikon sosiaalisen tai koulutuksellisen taustan tai alhaisen koulunkäyntiasteen vuoksi huonommat edellytykset oppivelvollisuuden suorittamiseen, ammatillisen koulutuksen hankkimiseen ja sijoittautumiseen työmarkkinoille koulujen käynnin jälkeen.

 

Kohderyhmän lapsilla saattaa olla myös sosiaalisia sekä kotoutumisongelmia. Hankkeessa tehdyn taustakyselyn ja muiden tutkimusten mukaan he myös osallistuvat muuta ikäryhmäänsä vähemmän yhteiskunnallisiin ja liikunnallisiin toimintoihin koulussa ja koulun ulkopuolella.

Hankkeen päätavoitteena on ollut ruohonjuuritason liikunnan avulla tukea syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten edellytyksiä täyteen sosiaaliseen osallisuuteen yhteiskunnassa.

 

Hankkeessa on:

• vuonna 2017 luotu viestintäkanavat, rekrytoitu paikallispartnerit joko urheilu-, liikuntaseuroista tai kouluista, tehty kyse-lyihin perustuva tarpeiden taustakartoitus kohderyhmälle, valmentajille ja opettajille sekä kehitetty hankkeen metodiset lähestymistavat;

• vuosina 2018-2019 rekrytoitu ja koulutettu vapaaehtoisnuoria apuohjaajiksi (partnerista riippuen 10-20) sekä toteutettu 2 muutaman kuukauden kestänyttä vapaaehtoispilottia, joissa vapaaehtoisnuoret ovat vetäneet lapsille ja nuorille viikot-taisia liikuntasessioita seuroissa tai kouluissa sekä järjestäneet liikuntasessioihin osallistuneiden lasten ja nuorten sekä paikallispartnereiden avulla liikuntatapahtumia.

•  on kerätty parhaita käytäntöjä sekä järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia vanhemmille sekä sidosryhmille (2018-2019).

Vapaaehtoisnuoret pääsivät myös verkostoitumaan muiden partnerimaiden vapaaehtoisten kanssa Italiassa Padovan lähellä kesällä 2018 järjestetyllä kv. liikuntaleirillä.

Hankkeeseen osallistuneista nuorista osa - kolme - on työllistynyt koko- tai osa-aikaisesti liikunnan alalle ja kaksi muihin töihin. Moni on myös raportoinut saaneensa opinnoissaan hyvää palautetta ja arvostusta vapaaehtoiskokemustaan ja rohkaistuneensa ulosannissaan, mm. kertomaan mielipiteistään. Yksi vapaaehtoisista rohkaistui hankkeen ansiosta mm. aloittamaan opinahjossaan Laureassa nuorempien opiskelijoidensa tutoroinnin.

 

Hankkeen toteutuksesta ja tuloksista on tiedotettu hankkeen omalla internetsivustolla http://www.eu-playsport.org/ , uutiskirjeellä, sosiaalisessa mediassa sekä viestimällä hankkeesta erilaisissa tilaisuuksissa ja mediassa.

Hankkeen julkaisuista suurin osa on jo hankkeen sivuilla, evaluointi- ja vapaaehtoispilottien raportit sekä hankkeen videot ja e-oppimisalusta hankkeessa käytetyistä metodeista julkaistaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Liitteinä päätösseminaarin ohjelma ja puhujat, sekä esite, jossa hankkeen toimintoja esittellään infografiikan avulla.