Erasmus+ Sport

 

P.L.A.Y! Peer Education, Leadership, Action, Youth -
Promoting grassroots sport for educational success and social inclusion

 

FIMU ry koordinoi Erasmus+ Sport P.L.A.Y! -projektia vuosina 2017-2019.

Projekti edistää syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten sosiaalista osallisuutta ja koulunkäyntimotivaatiota ruohonjuuritason liikunnan ja urheilun avulla.

 

 

PLAY!-hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joilla on maahanmuuttajataustan, perheen heikon sosiaalisen tai koulutuksellisen taustan tai alhaisen koulunkäyntiasteen vuoksi huonommat edellytykset oppivelvollisuuden suorittamiseen, ammatillisen koulutuksen hankkimiseen ja sijoittautumiseen työmarkkinoille koulujen käynnin jälkeen.


Kohderyhmän lapsilla saattaa olla myös sosiaalisia sekä kotoutumisongelmia. Hankkeessa tehdyn taustakyselyn ja muiden tutkimusten mukaan he myös osallistuvat muuta ikäryhmäänsä vähemmän yhteiskunnallisiin ja liikunnallisiin toimintoihin koulussa ja koulun ulkopuolella.

Hankkeen päätavoitteena on ollut ruohonjuuritason liikunnan avulla tukea syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten edellytyksiä täyteen sosiaaliseen osallisuuteen yhteiskunnassa.

 
Hankkeen erityistavoitteet:

 1. Vahvistaa urheiluorganisaatioiden ruohonjuuritason valmentajien ja urheilumanagerien sosiaalisia ja kasvatuksellisia taitoja
 2. Vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia ja koulunkäyntitaitoja edistämällä seuroissa toimivien aktiivisten nuorten taitoja ohjata liikuntaa sekä antaa vertausohjausta
  • saman ikäisille alemman koulutustason nuorille tai
  • itseään nuoremmille lapsille ja nuorille, joilla on vaikeuksia koulussa tai jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle
 3. Nostaa vanhempien tietoisuutta urheilun merkityksestä keinona parantaa koulumenestystä, yhteiskunnallisia taitoja, joukkuetyötä, kunnioitusta, terveellisiä elämäntapoja jne.
 4. Edistää verkostoitumista, vaihtaa hyviä käytäntöjä ja luoda synergioita Euroopan eri urheilu- ja kasvatusinstituutioden välillä.
 5. Jakaa tietoa ja johtaa keskustelua Euroopan Unionin "Liikuntasuositukset" -linjauksista liittyen vapaaehtoistoimintaan, työllistymiseen urheilun ja koulutuksen parissa sekä urheiluvalmentamiseen.

FIMU ry toimii hankkeen koordinoivana partnerina – muut partnerit ovat GEA Coop Sociale (Italia), Associazione Sportiva Dilettantistica Margherita Sport E Vita (Italia), Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenia), Fundación Instituto Pedro Tarrés de Educación en el Tiempo Lib (Espanja) ja Fare Network Ltd (Iso-Britannia).


Hankkeessa on

 • vuonna 2017 luotu viestintäkanavat, rekrytoitu paikallispartnerit joko urheilu-, liikuntaseuroista tai kouluista, tehty kyselyihin perustuva tarpeiden taustakartoitus kohderyhmälle, valmentajille ja opettajille sekä kehitetty hankkeen metodiset lähestymistavat;
 • vuosina 2018-2019 rekrytoitu ja koulutettu vapaaehtoisnuoria apuohjaajiksi (partnerista riippuen 10-20) sekä toteutettu 2 muutaman kuukauden kestänyttä vapaaehtoispilottia, joissa vapaaehtoisnuoret ovat vetäneet lapsille ja nuorille viikottaisia liikuntasessioita seuroissa tai kouluissa sekä järjestäneet liikuntasessioihin osallistuneiden lasten ja nuorten sekä paikallispartnereiden avulla liikuntatapahtumia.
 • Vapaaehtoisnuoret pääsivät myös verkostoitumaan muiden partnerimaiden vapaaehtoisten kanssa Italiassa Padovan lähellä kesällä 2018 järjestetyllä kv. liikuntaleirillä.
 • Lisäksi hankkeessa on kerätty parhaita käytäntöjä sekä järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia vanhemmille sekä sidosryhmille (2018-2019).

Hankkeeseen osallistuneista nuorista osa - kolme - on työllistynyt koko- tai osa-aikaisesti liikunnan alalle ja kaksi muihin töihin. Moni on myös raportoinut saaneensa opinnoissaan hyvää palautetta ja arvostusta vapaaehtoiskokemustaan ja rohkaistuneensa ulosannissaan, mm. kertomaan mielipiteistään. Yksi vapaaehtoisista rohkaistui hankkeen ansiosta mm. aloittamaan opinahjossaan Laureassa nuorempien opiskelijoidensa tutoroinnin.

 

Hankkeen lopputapahtuma pidettiin Barcelonassa lokakuussa ja se keräsi n. 120 osallistujaa miltei 20 eri maasta. Hankkeen toteutuksesta ja tuloksista on tiedotettu hankkeen omalla internetsivustolla http://www.eu-playsport.org/ , uutiskirjeellä, sosiaalisessa mediassa sekä viestimällä hankkeesta erilaisissa tilaisuuksissa ja mediassa.

Hankkeen julkaisuista osa on jo hankkeen sivuilla. vapaaehtoispilottien raportit, evaluointiraportit sekä hankkeen videot ja e-oppimisalusta hankkeessa käytetyistä metodeista julkaistaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

 

P.L.A.Y!  Peer Education, Leadership, Action, Youth -
Promoting grassroots sport for educational success and social inclusion

 

During 2017-2019, Fimu is coordinating an Erasmus+ Sport project P.L.A.Y. which promotes educational service through grassroots sports, aiming at supporting children/youngsters with low school outcomes (due to migrant background, learning difficulties, low social/educational background...) valorizing volunteering, peer education and mentoring among them. This target group, along with educational difficulties, often shows also social and integration problems, together with a low participation to social and sport activities, within and outside the school context. This is due to several factors, as economic and social disadvantages of their families, migration background and cultural approaches, language gap.

The project therefore aims also at increasing these groups participation to sport activities and the connected educational support activities that will be developed, in order to contribute to spread the importance of health-enhancing physical activity, its social benefits and equal access to sport for all, as agreed upon main project’s objective.

Following these premises, the projects main objectives are:

 1. Strenghten social and educational competences of coaches and managers of grassroots sport organisations, who will pass values onto children and the social benefits of sports, promote sport for all and physical and mental health
   
 2. Strenghten childrens´and youths´ social and educational skills and promote mentoring and peer education in order to support their peers with lower education outcomes and difficulties at school or a at risk of social exclusion
   
 3.  Raise awareness of parents to the value of sports activities as a means to increase educational  outcomes and social competences, team work, respect, healthy living etc.
   
 4. Promote networking, exchange of good practices and create synergies between sport and education institutions across Europe
   
 5. Disseminate knowledge and drive the debate on the policies of the European Union Physical Activity Guidelines on volunteering, employment in sport and education and training in sport

Hankkeen muut kumppanit /  Other partner organisations in PLAY!:

GEA Coop Sociale, Italy

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARGHERITA SPORT E VITA, Italy

Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Slovenia

Fundación Instituto Pedro Tarrés de Educación en el Tiempo Lib, Spain

FARE NETWORK LTD, United Kingdom

 

For more information on PLAY! -project, please visit the project website:
https://www.eu-playsport.org/