Erasmus+ Sport


 

P.L.A.Y! Peer Education, Leadership, Action, Youth -
Promoting grassroots sport for educational success and social inclusion

 

http://www.eu-playsport.org/ 

During 2017-2019, Fimu is coordinating an Erasmus+ Sport project P.L.A.Y. which promotes educational service through grassroots sports, aiming at supporting children/youngsters with low school outcomes (due to migrant background, learning difficulties, low social/educational background...) valorizing volunteering, peer education and mentoring among them. This target group, along with educational difficulties, often shows also social and integration problems, together with a low participation to social and sport activities, within and outside the school context. This is due to several factors, as economic and social disadvantages of their families, migration background and cultural approaches, language gap.

The project therefore aims also at increasing these groups participation to sport activities and the connected educational support activities that will be developed, in order to contribute to spread the importance of health-enhancing physical activity, its social benefits and equal access to sport for all, as agreed upon main project’s objective.

Following these premises, the projects main objectives are:

 1. Strenghten social and educational competences of coaches and managers of grassroots sport organisations, who will pass values onto children and the social benefits of sports, promote sport for all and physical and mental health
   
 2. Strenghten childrens´and youths´ social and educational skills and promote mentoring and peer education in order to support their peers with lower education outcomes and difficulties at school or a at risk of social exclusion
   
 3.  Raise awareness of parents to the value of sports activities as a means to increase educational  outcomes and social competences, team work, respect, healthy living etc.
   
 4. Promote networking, exchange of good practices and create synergies between sport and education institutions across Europe
   
 5. Disseminate knowledge and drive the debate on the policies of the European Union Physical Activity Guidelines on volunteering, employment in sport and education and training in sport

 

P.L.A.Y!  Peer Education, Leadership, Action, Youth -
Promoting grassroots sport for educational success and social inclusion


FIMU ry koordinoi Erasmus + Sport -projektia P.L.A.Y! vuosina 2017-2019.

Projekti edistää nuorten koulutusta ruohonjuuritason urheilun kautta. Tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria, joilla on alhainen koulunkäyntiaste, syinä mm. maahanmuuttajatausta, oppimisvaikeudet, sekä heikko sosiaalinen tai koulutuksellinen tausta.
Kohderyhmä  osoittaa usein myös sosiaalisia ja kotoutumisongelmia, sekä vähäistä osallistumista yhteiskunnallisiin ja liikunnallisiin toimintoihin koulussa ja koulun ulkopuolella. Tämä johtuu useista tekijöistä, kuten perheiden taloudellisista ja sosiaalisista epäkohdista, maahanmuuttajataustasta, kulttuurisista lähestymistavoista sekä kielieroista.


Projektin päätavoitteet:

 1. Vahvistaa urheiluorganisaatioiden ruohonjuuritason valmentajien ja urheilumanagerien sosiaalisia ja kasvatuksellisia taitoja. Valmentajat ja ja managerit välittävät arvoja edelleen lapsille ja nuorille, edistävät urheilun sosiaalisia hyötyjä, liikuntaa ja urheilua kaikille, sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä.
   
 2. Vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia ja sivistyksellisiä taitoja, edistää ohjaamista sekä vertaisopetusta, jotta voidaan tukea samanikäisiä alemman koulutustason nuoria, joilla on vaikeuksia koulussa tai jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle
   
 3. Nostaa vanhempien tietoisuutta urheilun merkityksestä keinona parantaa koulumenestystä, yhteiskunnallisia taitoja, joukkuetyötä, kunnioitusta, terveellisiä elämäntapoja jne.
   
 4. Edistää verkostoitumista, vaihtaa hyviä käytäntöjä ja luoda synergioita Euroopan eri urheilu- ja kasvatusinstituutioden välillä.
   
 5. Jakaa tietoa ja johtaa keskustelua Euroopan Unionin "Liikuntasuositukset" -linjauksista liittyen vapaaehtoistoimintaan, työllistymiseen urheilun ja koulutuksen parissa sekä urheiluvalmentamiseen.

 

Yhteistyöorganisaatiot / Partner organisations:

GEA Coop Sociale, Italy

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARGHERITA SPORT E VITA, Italy

Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Slovenia

Fundación Instituto Pedro Tarrés de Educación en el Tiempo Lib, Spain

FARE NETWORK LTD, United Kingdom